نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه

 

آ ستا نه عشق

‹ مهرگان › زادم

با چتري از را مش باران !

پيرا نه سر   و  برنا د ل

بي پيراهني

عشق را به آ ستا نه آمده ام.

تمام راه ،  غو ل ِ بيا بان بود

ودر حصار ِ آ وا رها ،

نا مردما ني

كز هوهوي نفسهاي شو مشان

جز سموم نفرت نمي زاييد .

سفری بود

زان گونه دشوار

که جز به خوناب دل

توان رفتنش نبود .

اما كه ،

تبخيرآرزوهاي نيك قرونم

وانتظار باران

بر گسل هاي فاصله

وآمده ام از توفان حادثه ها

بر آستانه ی عشق

برهنگي ام را به تاراج تمسخر سپرده ام

چندان  كه جان را به شلاق رنج

تا بيخردان ِ هماره را تفرجي باشد .

درخرفت بيداري ها یشان

مي پرسم !

با رسا ترين آوازها مي پرسم

چه كسي آيا هياهوي درونم را

یارای تفسیر خواهد داشت ؟

وسخن های ماسیده بر لبان ورم کرده ام را

در تهاجم سکوت

کدام نقاش نجیب ِ خاموشی ها

نقش خواهد زد ؟

‹ مهرگان › زادم .

با چتري از را مش باران

بي وهن آرایه ای  ،

همه جان

عشق را به آستانه امده ام .

تا بي خردان همیشه را

در نقش هاي بزرگ دروغشان

نشانه اي باشم

از سرود بي گسست هماره ي انسان .

1384/7/18

 

 

به نوید نو خوش آمدید

 

نوید نو قصد آن دارد تا ضمن ابراز نظرهای خود صفحه جدیدی درگفتگو باشد .

تمام عقاید در این صفحه محترم وقابل انتشار هستند .

نقد نظرات را برای گفتگویی خلاق در جهت گسترش هم دلی  وترسیم  خطوط روشن نظرات ابراز شده در راستای ایجاد وحدت گفتمانی از ضروری ترین مسائل جامعه خود می داند 

نوید نو در راه تحقق این اهداف دست دوستی هر آن کسی را که در جهت ابراز نظراتش می کوشد به گرمی قشرده وامکانات این سایت را متعلق بدان ها می داند

:تماس

webmaster@rahman-hatefi.net

 

بازگشت به صفحه نخست