خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری -دیدگاه نظری - ویژه نامه     
   

 

آ ستا نه عشق

مهرگان زادم

با چتري از را مش باران !

پيرا نه سر   و  برنا د ل

بي پيراهني

عشق را به آ ستا نه آمده ام.

تمام راه ،  غو ل ِ بيا بان بود

ودر حصار ِ آ وا رها ،

نا مردما ني

كز هوهوي نفس هاي شو مشان

جز سموم نفرت نمي زاييد .

سفری بود

زان گونه دشوار

که جز به خوناب دل

توان رفتنش نبود .

اما كه ،

تبخيرآرزوهاي نيك قرونم

وانتظار باران

بر گسل هاي فاصله

وآمده ام از توفان حادثه ها

بر آستانه ی عشق

برهنگي ام را به تاراج تمسخر سپرده ام

چندان  كه جان را به شلاق رنج

تا بيخردان ِ هماره را تفرجي باشد .

درخرفت بيداري ها یشان

مي پرسم !

با رسا ترين آوازها مي پرسم

چه كسي آيا هياهوي درونم را

یارای تفسیر خواهد داشت ؟

وسخن های ماسیده بر لبان ورم کرده ام را

در تهاجم سکوت

کدام نقاش نجیب ِ خاموشی ها

نقش خواهد زد ؟

مهرگان زادم .

با چتري از را مش باران

بي وهن آرایه ای  ،

همه جان

عشق را به آستانه امده ام .

تا بي خردان همیشه را

در نقش هاي بزرگ دروغشان

نشانه اي باشم

از سرود بي گسست هماره ي انسان .

 

1384/7/18

 

 

به نوید نو خوش آمدید

 

نوید نو قصد آن دارد تا ضمن ابراز نظرهای خود صفحه جدیدی درگفتگو باشد .

تمام عقاید در این صفحه محترم وقابل انتشار هستند .

نقد نظرات را برای گفتگویی خلاق در جهت گسترش هم دلی  وترسیم  خطوط روشن نظرات ابراز شده در راستای ایجاد وحدت گفتمانی از ضروری ترین مسائل جامعه خود می داند 

نوید نو در راه تحقق این اهداف دست دوستی هر آن کسی را که در جهت ابراز نظراتش می کوشد به گرمی قشرده وامکانات این سایت را متعلق بدان ها می داند

:تماس

webmaster@rahman-hatefi.net

 

   

:نوشته ها

   

نگاهی به گفتگو های سران سياسی ـ نظامی رژيم

    جوانان خواستار خروج مااز عراق هستند
    چه کسانی از تجارت تریاک افغان سود می برند؟
    جامعه جهانی با کشمکش ها وجنگ های بی پایان تهدید می شود .
   

پنج سال بعد از یازده سپتامبر: رسالت نا تمام

   

توطئه ترور خنثی شده انگلستان و ارتباط پاکستانی (2)

   

حقایق آماری کوبا

   

توطئه ترور خنثی شده انگلستان و ارتباط پاکستانی (1)

   

جنگ در لبنان ومبارزه برای نفت

   

بن بست اتمی ایران : قدم های بعد(قسمت دوم )

   

بن بست اتمی ایران : قدم های بعد (قسمت اول)

   

انقلاب مخملی اوکراین به گل نشست .

   

بحران 2006: وقتی که دولتهای دروغ گویان فریاد گرگ آمد سر می دهند*

   

بمباران های اسرائیل می تواند به گسترش جنگ خاورمیانه منجر شود

   

ایران : چیزی که امریکا بر زبان نمی آورد.

   

مشکل ایرانی بوش

   

بوش را قبل از حمله به ایران متوقف کنیم

   

پژواک جنگ

   

معرفی ونقد کتاب بن بست قسمت اول

   

تروریسم به مثابه سیاست منفی

   

حمله به ایران ، کشیک پاکستان و سقوط ترکیه

   

لنین را اجرا کنیم !، خداحافظ لنین

   

تجاوز ناتو بر علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی

   

جوجه اتمی وتئوری مرددیوانه

   

اندیشه برانگیزنده

   

آیا ما مردم بار دیگر چون مهر 1359 ،غافلگیرو اسیر تجاوز وخشونت جنگ دیگری خواهیم ماند ؟

   

بوش و محور شرارت او

   

چرا فصل هفتم ؟

   

امریکا خواستار تصمیم شورای امنیت برای صدور اجازه استفاده از نیروی نظامی است

    (pdf)   حقیقت چیست ؟    (doc)
    (pdf)     همگام با جنبش       (doc)
    (pdf)     نسخه خطی  آقای ادیب       (doc)
     (pdf)        سه وظیفه مبرم        (doc)
    (pdf)        باخدای تخیل وزیبایی        (doc)
    سنگر کوب
    تدارک امریکا
     سانسور وآزادی
    جنبش زنان
    جستجوی عدالت
    بحران-2
    بحران-1